Všeobecné obchodné podmienky E-SHOP spoločnosti Snowpark Lučivná, s.r.o. pre portál eshop.snowpark.sk pre zakúpenie kupónov na skipasy platné v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná

Obchodné podmienky vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť Snowpark Lučivná, s.r.o., so sídlom Lučivná 306, 059 31 Lučivná, IČO: 36495867, IČ DPH: SK2021857673, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka 15167/P (ďalej len „prevádzkovateľ“), pre internetový obchod „E-SHOP“ na internetovej adrese https://eshop.snowpark.sk/

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1. Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

  • Stránka je internetová stránka https://eshop.snowpark.sk/ a všetky jej podstránky,
  • Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke,
  • Poskytovateľ je spoločnosť Snowpark Lučivná, s.r.o.
  • Ponuka je ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu,
  • Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento poskytol Plnenie uvedené na Kupóne, a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v papierovej alebo elektronickej podobe. Obsahom kupónu sú údaje o zakúpených plneniach vo forme Skipasu podľa zvoleného typu, cena jednotlivých skipasov, doba platnosti skipasov, QR kód pre potrebu overenia skipasu a ďalšie podmienky využitia Kupónu,
  • Plnenie je skipas uvedený v Ponuke alebo Kupóne, ktorý je možné využiť na prepravných zariadeniach v stredisku Snowpark Lučivná podľa zvoleného typu platnosti, osoby a obdobia platnosti,
  • Strany sú Poskytovateľ a Klient,
  • VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke poskytovateľa.

2. Objednávka, zakúpenie Kupónu a uplatnenie Plnenia

2.1 Poskytovateľ zverejňuje na Stránke Ponuky na Skipasy, ktorých kúpu si Klient môže objednať prostredníctvom zakúpenia Kupónu a ktoré si klient môže kúpiť. Tieto Kupóny oprávňujú klienta po ich zakúpení a následnom predložení v pokladni strediska, a to buď v papierovej alebo elektronickej forme, k ich zámene za Plnenie vo forme skipasu podľa zvoleného typu a platnosti pri objednaní Kupónu.

2.2 Objednávka Kupónu a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou prostredníctvom platobnej brány CardPay od Tatra Banky. Pre zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v platobnej bráne až po návrat na stránku. Až vtedy systém Poskytovateľa dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón.

2.3 Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke. Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu. Objednávkou na kúpu Kupónu Klient súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.

2.4 Pripísaním ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje.

2.5 Klient po zrealizovaní nákupu obdrží na ním uvedenú emailovú adresu v objednávke daňový doklad preukazujúci zakúpenie Kupónu. V prípade, že klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby, t.j. obstaráva kupón na účely podnikania, je povinný vyplniť v procese objednávky svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania). Poskytovateľ nezodpovedá za chyby uvedené v údajoch Klientom. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

2.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy alebo chybných údajov zo strany Klienta.

2.7 Záväzky vyplývajúce z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.

2.8 Klient v pokladni strediska po predložení Kupónu v papierovej alebo elektronickej podobne obdrží Plnenie vo forme skipasu, ktorý si zvolil v ponuke v procese objednávky. Tento skipas oprávňuje klienta využívať prepravné zariadenia spoločnosti Snowpark Lučivná, s.r.o. v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná a to podľa zakúpeného typu skipasu a obdobia platnosti skipasu.

2.9 V cene kupónu nie je zahrnutá záloha za čipovú kartu v sume 2,00€, ktorá sa platí priamo v pokladni strediska počas poskytnutia Plnenia.

3. Práva a povinnosti

3.1 Poskytovateľ najneskôr do 24 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa, doručí Kupón Klientovi elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v objednávke.

3.2 Kupón (v tlačenej podobe resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.

3.3 Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.

3.4 Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

3.5 Kúpou Kupónu a využívaním služieb v lyžiarskom stredisku sa Klient zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov Poskytovateľa, tieto všeobecné obchodné podmienky, prevádzkový poriadok lyžiarskych vlekov a zjazdových tratí v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná vydaný Poskytovateľom a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www..snowpark.sk/ a dostupný v pokladni lyžiarskeho strediska.

4. Podmienky reklamácie a zodpovednosť za vady

4.1 V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: snowpark@snowpark.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 72 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

4.2 Predávajúci zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

4.3 Poskytovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

4.4 V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.2 Klient nie je okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.3 Nepriaznivé počasie nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

5.4 V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Spracúvanie osobných údajov na týchto internetových stránkach je v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Osobné údaje zákazníkov sú spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6.2 Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky internetovej stránky a marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm. b) a f), a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.

6.3 Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie registratúrnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

6.4 Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.5 Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.

6.6 Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a ESHOP s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager a cookies. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

6.7 Ak zákazník pri vytváraní objednávky v E-SHOP súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov (newslettera, alebo ponuky obdobných tovarov a služieb), pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany. Poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

6.8 Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.

6.9 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

6.10 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

6.11 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7. Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1 Poskytovateľ zverejňuje VOP na Stránke.

7.2 Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neefektívnemu ustanovením najbližšie. Ostatné ustanovenia neplatnosťou alebo neúčinnosťou takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

7.4 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť či doplňovať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.